chci vyřídit

Chci svůj družstevní byt poskytnout do podnájmu

Obracejte se v této věci na Věru Kraváčkovou – viz kontakty

1/ stáhněte si formulář smlouvy o podnájmu ( viz dokumenty ke stažení)

2/ s vyplněným formulářem se nájemce i podnájemce se dostavte na družstvo k podpisu, pokud se nemůžete dostavit osobně a smlouvu zaslat, musí být podpisy nájemce a podnájemce na smlouvě úředně ověřeny

3/ uhraďte   poplatek za poskytnutí družstevního bytu do podnájmu, ve výši 250,- Kč za každý požadovaný měsíc podnájmu, popřípadě ve výši 3.000,- Kč za celý rok

4/ Platební údaje pro úhradu poplatku

 • číslo účtu 1445669/0300
 • do zprávy pro příjemce uveďte: jméno- podnájem
 • variabilní symbol je Vaše číslo, které najdete na Vašem předpisu plateb ( dodatek k nájemní smlouvě)

Zde najdete variabilní symbol

Chci převést družstevní byt do svého vlastnictví

Obracejte se v této věci na Ing. Širůčka – viz kontakty

1/ Stáhněte si dokument – žádost o převod bytu do vlastnictví – vyplňte a podepsaný (v případě manželů oběma) doručte mailem na adresu sirucek@sbdradost.cz

2/ Obdržíte výzvu k doplacení anuity, pokud na Vašem bytě ještě vázne a nebyla doposud uhrazena

3/ Na výzvu družstva se dostavte k podpisu připravených smluv, jedno vyhotovení smluv musí mít úředně ověřené podpisy

4/ Družstvo zajistí provedení vkladu do katastru nemovitostí

Chci převést svůj družstevní byt na někoho jiného (převádím družstevní podíl)

Obracejte se v této věci na Věru Kraváčkovou – viz kontakty

1/ Vyplňte tři níže uvedené dokumenty (viz dokumenty ke stažení)

 • smlouvu o převodu družstevního podílu, kde musí být úředně ověřené podpisy převodce i nabyvatele
 • oznámení o převodu družstevního podílu
 • prohlášení o vzájemném majetkovém vypořádání

 2/ Vyplněné a podepsané dokumenty doručte družstvu

3/ Proveďte úhradu poplatku za převod družstevního podílu dle sazebníku poplatků dle bodu 1/ a 2/ ( viz dokumenty ke stažení)

4/ Platební údaje pro úhradu poplatku:

 • číslo účtu 1445669/0300
 • do zprávy pro příjemce uveďte: jméno- převod
 • variabilní symbol je Vaše číslo, které najdete na Vašem předpisu plateb (dodatek k nájemní smlouvě)

Zde najdete variabilní symbol

Chci ukončit členství v družstvu

Obracejte se v této věci na Věru Kraváčkovou – viz kontakty

1/ vyplňte žádost o ukončení členství (viz dokumenty ke stažení)

2/ podepsanou a vyplněnou žádost doručte družstvu

 

Chci se stát členem družstva

Obracejte se v této věci na Věru Kraváčkovou – viz kontakty

1/ vyplňte přihlášku (viz dokumenty ke stažení)

2/ uhraďte základní členský vklad ve výši 500,- Kč a zápisné ve výši 200,- Kč

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE?

Stavební bytové
družstvo RADOST

Komenského 22
680 01 Boskovice

 

KONTAKTY:

 • Stavební bytové družstvo RADOST
 • Komenského 22
 • 680 01 Boskovice
 • IČO: 00048356       DIČ: CZ00048356
 • Datová schránka: g7d4c7k

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA

EKONOMICKÝ ÚSEK

SPRÁVNÍ ÚSEK

 • stavebnětechnická agenda, vyúčtování služeb - Božena Klementová
 • tel.: 516 499 614
 • e-mail: klementova@sbdradost.cz
 • převody bytů, nebytové prostory, pojištění, daňová agenda - Ing. Pavel Širůček
 • tel.: 516 499 618
 • e-mail: sirucek@sbdradost.cz
 • správní agendy společenství vlastníků jednotek - Bc. Jana Cabáková
 • tel.: 516 499 611,  775 932 870
 • e-mail: cabakova@sbdradost.cz